توضیحات محصول

 

 • بر طبق آنچه استفان کاوی می‌گوید عبارتند از:
  ٫1 عامل بودن
  ٫2 شروع از پایان درذهن
  ٫3 نخست به اولین ها پرداختن
  ٫4 برنده – برنده اندیشیدن
  ٫5 اول فهمیدن و سپس فهماندن
 • ٫6 هم افزایی یا سینرژی
  ٫7 تیزکردن اره یا پیشرفت مستمر و فرایندهای پیشرفت.

در کتاب هفت عادت مردمان موثر شما مطالعه یک سیر تحولی را از رشد شخصی یعنی سه عادت اول آغاز می‌کنید سپس وارد مرحله کار گروهی و همکاری می‌شوید. پس از آن ارتباطات، یعنی سه عادت بعد را مطالعه خواهید کرد و بعد دوباره سازی همه عادات که همان عادت هفتم می‌باشد را آموزش خواهید دید.

ادامه مطلب

مشخصات فنی