توضیحات محصول

رمان لیدی ال به قلم رومن گاری(1914-1980) نویسنده ی فرانسوی است.

خلاصه رمان:
داستان زندگی زنی به نام انت است که در یک خانواده ی متوسط به دنیا می اید. پدرش مردی با گرایشات انارشیستی بود . این باعث می شد که در ذهن کودکانه ی انت این شعار و این تفکر حسی منزجر کننده به وجود آورد.پدر انت وظیفه ی خودش را می دانست تا اصول انارشی را بی کم و کاست به او بیاموزد و همین موجب فاصله گرفتن مدام انت از پدرش می شد.پس از مدتی  پدرش را از خانه بیرون می کند و جنازه ی پدرش را بعد از مدتی پیدا می کنند.انت با جوانی انارشیسم آشنا میشود ، بی پروا عاشق او میشود و آرزو دارد فراتر از ماموریت های بی وقفه ی وی با او زندگی کند و در آرامش باشد. این جا تقابل عشق و دغدغه های سیاسی رو به روی هم قرار می گیرد و کشمکش را بین این دو تا آخر رمان حفظ می کند.

ادامه مطلب

مشخصات فنی